در حال حاضر مجلات زیادی در زمینه برندهای لوکس مشغول به فعالیت هستند. لکن مشهورترین آنها که سه سال پیاپی از سوی وزارت ارشاد به عنوان با کیفیت ترین نشریه در حوزه چاپ معرفی شده است، مجله کوه نور است.
مجله کوه نور در حال حاضر با تیراژ بیش از 5000 نسخه خود مشغول به فعالیت در این زمینه است. این مجله به صورت ماهنامه منتشر می شود و یک شماره ویژه برای عید نوروز منتشر می نماید.

تعرفه گروه رسانه اوج نیلی


asefan-11-94-banner-3