پارس بین به تمام حقوق حریم خصوصی اعضای وب سایت و کاربران اینترنتی خود احترام می گذارد و تمامی تلاش خود جهت جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات خصوصی ایشان را بکار می گیرد. سیاست های حفظ حریم خصوصی بیانگر چگونگی استفاده پارس بین از اطلاعات کسب شده از شما می باشد و همچنین به فعالیت هایی که پارس بین برای حفظ اطلاعات خصوصی شما انجام می دهد، می پردازد. این مستند بخشی از شرایط و ضوابط استفاده از پارس بین را شکل می دهد.
حفظ حریم خصوصی بیانگر چگونگی استفاده پارس بین از اطلاعات کسب شده از شما می باشد و همچنین به فعالیت هایی که پارس بین برای حفظ اطلاعات خصوصی شما انجام می دهد، می پردازد. این مستند بخشی از شرایط و ضوابط استفاده از پارس بین را شکل می دهد.


احد عظیم زاده

asefan-11-94-banner-3