تلاش آصفان توجه به معضلات اجتماعی و نگاه ریشه ای به آنها، انجام اصلاحات مقطعی در موارد ضروری و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در دراز مدت می باشد. آصفان برای تحقق این استراتژی استفاده از آیین ها و سنت های ایرانی و سایر کشورها و منطبق ساختن آنها با نیازهای روز جامعه برای کاهش معضلات اجتماعی را برگزیده است. این دیدگاه یک نوآوری در زمینه شیوه های اصلاحات اجتماعی است.

asefan-11-94-banner-3