سایت آصفان محیطی است که همیشه نیاز به نوآوری دارد. این سبب می شود که محیطی کاملاً پویا داشته باشد. این محیط پویا نیازمند کارکنانی، خلاق، اهل ریسک و مطالعه که بتوانند آصفان را در جهت دست یافتن به اهداف خود یاری برسانند. بنابراین فرآیند استخدام، در آصفان پایان پذیر نخواهد بود.
افرادی که می خواهند موفق باشند، رشد کنند و تجارب جدید به دست بیاورند، آصفان مورد پذیرش آنها خواهد بود.

کدام شغل ها مورد توجه آصفان است؟

کارشناس فروش
افرادی که سابقه فروش دارند و از توان مذاکره برخوردارند، یا اینکه فکر می کنند از توان مذاکره برخوردارند، می توانند توانایی خود را در آصفان به نمایش بگذارند.
در این شغل اگر تحصیلات مرتبط وجود داشته باشد، در پیشبرد فعالیت های شغلی کمک شایانی می کند. اما اگر این تحصیلات هم وجود نداشته باشد، باز هم امکان کار وجود دارد.

کارشناس رایانه
اداره کردن سایت بدون وجود کارشناسان فنی رایانه ممکن نیست. از طرفی هم خدمات و نوآوری های جدیدی که در سایت می شود روندی دائمی دارد. برنامه های توسعه هم که جای خود را دارد.
کارشناسانی که علاوه بر امور فنی به نتایج فعالیت های خود واقف هستند، مورد نظر ما هستند. یعنی کسانی که فقط از بعد فنی به کار نگاه نمی کنند و اهمیت این خدمات را برای مشتری کانلاً درک می کنند.

طراح
شغلی که خلاقیت در آن موج می زند. اما با توجه به زمینه ای که ما در آن فعالیت می کنیم، خلاقیت بدون شناخت از بازاریابی، معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد.
طراحانی که با توجه به استراتژی بازاریابی شرکت سفارش دهنده دست به کار می زنند، مورد نظر ما می باشد. طراحانی که خود به نوعی استراتژیست هستند و در برآورده ساختن اهداف مشتری توانمند هستند.

عکاس
چند سالی است که علم نشان داده است مغز، افکار را به صورت عکس یادآوری می کند. موفقیت تبلیغات و طراحی وابستگی حیاتی به عکس دارد.
عکاسانی که بتوانند تنها با یک عکس داستان تعریف کنند، دنیایی را نشان بدهند و انسان ها را به شگفتی وادارند، مورد نظر ما می باشد.

asefan-11-94-banner-3