مجله کوه نور به صورت 10 شماره عادی و یک کتاب سال که مخصوص ایام عید نوروز است، چاپ می شود. امکان دریافت مجله کوه نور در تهران و شهرستان ها با پرداخت حق اشتراک و به صورت ذیل امکان پذیر است.


پلن چهار
ده شماره عادی و متوالی + کتاب سال
هزینۀ نشر + ارسال
4.320.000 ریال

پلن سه
ده شماره عادی و متوالی
هزینۀ نشر + ارسال
3.850.000 ریال

پلن دو
شش شماره عادی و متوالی
هزینۀ نشر + ارسال
2.370.000 ریال

پلن یک
سه شماره عادی و متوالی
هزینۀ نشر + ارسال
1.260.000 ریال

asefan-11-94-banner-3